Program Geliştirme Süreci
PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ

1.      REKTÖRLÜK PROGRAM GELİŞTİRME ÜST KURULURektörlük Program Geliştirme Üst Kurulu şu isimlerden oluşmuştur.
Prof. Dr. Sabri GÖKMEN        Rektör (Başkan)
Prof. Dr. Kemal ESENGÜN      Rektör Yardımcısı      (Üye)
Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ   Rektör Yardımcısı      (Üye)
Prof. Dr. Turan KARATAŞ      Dekan                      (Üye)
Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM      Dekan                      (Üye)
Prof. Dr. Osman ÇEVİK         Dekan                      (Üye)
Ahmet TÜFEKCİ                   Genel Sekreter           (Üye)
2.      BİRİMLERDE PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİNDE ÇALIŞILACAK EKİPLER OLUŞTURULMALI 
İvedi kararlar alıp uygulayabilmek için küçük çalışma grupları yetkilendirilmeli. Mümkün olduğunca her çalışma grubu çalışma konusunda deneyimli, inisiyatif alabilecek, katkı sağlayacak ve kolay bir araya gelebilecek kişilerden oluşmalı.
·         Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullar
Koordinasyondan Sorumlu Kurul: (en az 3 kişi)
Akademik işlerden sorumlu dekan yardımcısı/müdür veya müdür yardımcısı
Akademik programlarda tecrübeli ve sürece destek için gönüllü öğretim üyesi
Araştırma görevlisi (en az bir kişi)
* Bölümler Düzeyinde:
Bölüm Başkanı
Anabilim Dalı Başkanları
Araştırma görevlileri (uygun sayıda)
Öğrenci Temsilcisi (uygun görülürse)
* Anabilim Dalı Düzeyinde
Anabilim Dalı Başkanı
Öğretim Üyeleri (uygun sayıda)
Öğrenci temsilcisi (uygun sayıda)
·         Meslek Yüksekokulları
* Koordinasyondan Sorumlu Kurul: (3 kişi)
Akademik işlerden sorumlu müdür/müdür yardımcısı
Akademik programlarda tecrübeli ve sürece destek için gönüllü iki öğretim üyesi
* Program Düzeyinde:
Sosyal Programlar
Bölüm başkanları
Öğretim elemanları
Teknik Programlar:
Bölüm başkanları
Öğretim elemanları
3.      TÜM BİRİM YÖNETİCİLERİ ve YARDIMCILARI SÜREÇLER HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMELİ 
Sürecin aşamaları ve önemi hakkında bilgilendirmek ve gönüllü katılımı sağlamak için birim yöneticileri yardımcıları ve lider ya da kilit öğretim elemanlarının üniversite düzeyindeki sosyal alanlar, fen alanları ve meslek yüksekokulları şeklinde üç gruba ayrılarak bir araya getirilmeli.
4.      SÜRECİN BASAMAKLARI VE TAKVİMİNİN OLUŞTURULMASI 
Program geliştirme süreci basamakları ve takviminin ilk toplantıda görüşülmesi.
5.      PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİNDE ÇALIŞILACAK EKİPLER EĞİTİLMELİ
Bu ekipler program geliştirme süreci hakkında eğitilmek üzere bir araya getirilip, toplu eğitim çalışmaları yürütülmeli. Bu çalışmalardan önce program geliştirme sürecinin basamakları, araçları ve süreçleri hakkında ihtiyaç duyacakları tüm kılavuz, anket, form, program, web sayfaları ve benzeri dokümanlar hazırlanmalı. Eğitim sırasında bu dokümanlar her birim çalışma ekiplerine verilmeli.
6.      PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINA BAŞLANILMALI 
a.      Program yeterlilikleri ve işler belirlenmeli. 
Tüm birimler bu süreci bitirdikten sonra diğer aşamaya geçilmeli.
b.      Program yeterlikleri ve işler analiz edilerek derslerin oluşturulması, eski programların analizi, yeni ders listelerinin düzenlenmesi.
c.       Yeni oluşturulan ya da eski ama kullanılması kararlaştırılan dersler için ders yeterliklerinin ve öğrenme çıktılarının belirlenmesi.
d.      Program çıktılarıyla tüm ders çıktılarının karşılaştırılarak sağlamanın yapılması.
e.       Ders yeterliklerinin ve öğrenme çıktıları doğrultusunda ders içeriklerinin oluşturulması.
f.       Ders programları ilgili öğretim üyelerince hazırlanmalı.
Ders programları AKTS formlarına AKTS kredileri hesaplanarak oluşturulmalı.
g.      Anabilim dalları tarafından (ABD) ders dosyaları hazırlanmalı.
7.      HİZMET İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI
      Tüm bu süreçler devam ederken birimlerde toplu olarak yeni eğitim-öğretim, ölçme ve değerlendirme anlayışı konularında hizmet içi eğitim çalışmaları yürütülmeli.
8.      DERS PROGRAMLARI HAZIRLANDIĞINDA ABD KATALOGLARI, FAKÜLTE KATALOGLARI, ÜNİVERSİTE KATALOGLARI OLUŞTURULMALI
9.      YENİ PROGRAMLAR SENATODAN GEÇMELİ
10. UYGULAMAYA GEÇİLDİĞİNDE İLK YILLARDA ÖZELLİKLE PROGRAM DEĞERLENDİRME VE DÜZELTME ÇALIŞMALARIYLA PROGRAMLAR GELİŞTİRİLMELİ
11. PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI KAYIT ALTINA ALINMALI 
 Türkçe ve ingilizce iki rapor ile tanıtım sunuları ve videoları hazırlanmalı. 


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bologna Süreci
Telefon :0 338 226 20 63 Belgegeçer : 0 338 228 20 70 E-posta :bologna@kmu.edu.tr
70100/KARAMAN

Sayaç